Asma Ajroudi
Asma Ajroudi

Asma Ajroudi is a journalist at Al Arabiya News.