PM Shinzo Abe tells Al Arabiya’s GM Turki Aldakhil on Saudi-Japan 2030 Vision

Sunday 19 March 2017

 

Top