Hind Mustafa

Hind Mustafa

Hind Mustafa is a journalist at Al Arabiya News.